Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Kệ quần áo

Giá đỡ quần áo được thành lập trên cơ sở các tủ quần áo, tiền đặt cọc sử dụng chủ yếu cho quần áo, nó sẽ hỏi cho quần áo Hiển thị là không cao. Như là sự phát triển ngành công nghiệp thời trang, có một yêu cầu cao hơn để hiển thị quần áo, do đó, sẽ có sau này quần áo, kệ, nó chú ý nhiều hơn để hiển thị quần áo năng, khơi dậy mong muốn mua của người tiêu dùng.